Chồng được ủy quyền cho vợ mua bán đất hay không?

Căn cứ theo các quy định nêu trên, chồng bạn có thể đến văn phòng công chứng nơi mà chồng bạn đang công tác để làm hợp đồng ủy quyền rồi gửi về cho bạn để ký hợp đồng ủy quyền.

Hỏi: Vợ chồng tôi đứng tên quyền sử dụng đất nhưng hiện nay chồng tôi đi công tác xa, không về để ký trực tiếp vào hợp đồng mua được. Xin luật sư cho biết, liệu chồng tôi có thể ủy quyền cho tôi thực hiện hợp đồng mua không?
Xin cảm ơn!


Luật sư trả lời:
Điều 581 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau: “Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền”. Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 144 Bộ luật dân sự 2005 về phạm vi đại diện: “Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, pháp luật hiện nay chỉ không cho phép người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình là người đại diện của người đó.”
Đối với trường hợp bạn hỏi, chồng bạn ủy quyền cho bạn thực hiện việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bên thứ ba không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 144, Bộ Luật Dân sự 2005 nên việc ủy quyền cho người đứng tên còn lại trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là bạn) giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp.
Việc chồng bạn ủy quyền để bạn làm các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, theo Điều 55 Luật Công chứng 2014: Nếu bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; sau đó, bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này và hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.
Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, ngoại trừ trường hợp công chứng di chúc hay văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản, theo quy định tại Điều 42 Luật Công chứng 2014.
Căn cứ theo các quy định nêu trên, chồng bạn có thể đến văn phòng công chứng nơi mà chồng bạn đang công tác để làm hợp đồng ủy quyền rồi gửi về cho bạn để ký hợp đồng ủy quyền.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *