tiêu chí cần có khi mua nhà

Tiêu chí cần đạt được khi mua nhà ở xã hội

Và cửa thứ hai là cơ quan nơi làm việc để xác nhận thu nhập có mức thu nhập bình quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Thay vì phải xác nhận